Uputstvo za autore

Časopis Sport i Zdravlјe publikuje radove iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, kao i dodirnih biomedicinskih, humanističkih, društvenih i prirodnih nauka, sa neobjavlјenim rezultatima naučnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima. Dostavlјen rukopis, koji nije pripremlјen u skladu sa Uputstvima za autore, biće odmah vraćen autoru na doradu. Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj i leksiku rada. Svi radovi podliježu recenziji. Svaki rad zasebno podliježe detekciji na plagijarizam.

KATEGORIZACIJA RADOVA

Časopis objavlјuje članke, polemike, osvrte, tematske bibliografije, patente, izvještaje i vijesti o naučnim i stručnim skupovima, kao i slične dokumente značajne za oblast fizičkog vaspitanja i sporta. Kategoriju članka određuju Recenzenti i Redakcija.

Recenzirani radovi se svrstavaju u slјedeće kategorije:

  • izvorni naučni članak,
  • pregledni članak,
  • prethodno saopštenje,
  • referat na naučnom/stručnom skupu, pozitivno predavanje i saopštenje,
  • naučna kritika, polemika, osvrt, i
  • stručni članak.

 

RUKOPIS RADA

Rukopis rada šalјe se na srpskom jeziku (latinično pismo) i engleskom jeziku (obje verzije rada se šalјu u cjelini), napisan fontom Cambria, veličine 11pt, sa single razmakom između redova.

Rukopis metodološki treba da obuhvati sledeća poglavlјa: apstrakt, uvod, metod, rezultati, diskusija, zaklјučak, literatura.

NASLOV RADA (13 pt, Cambria, Bold, Center)

-1 prored-

Imena autora i afilacija (10pt Cambria, Capitalize Each Word, Align Text Right)

-bez proreda-

Afilacija (9pt Cambria, Capitalize Each Word, Align Text Right)

-2 proreda-

Sažetak (11pt Cambria, Justify)

*Sažetak treba biti informativan. Trebalo bi uklјučiti bitne i značajne rezultate koji podržavaju zaklјučak rada. Treba navesti tri do šest klјučnih riječi koje se ne koriste u naslovu. Skraćenice se ne smiju koristiti u sažetku.

-1 prored-

Klјučne riječi: (11pt Cambria, Align Text Left)

*Ostavite jedan prazan red nakon Sažetka i napišite klјučne riječi (4 – 6 riječi).

-1 prored-

UVOD (13pt Cambria, UPPERCASE, Align Text Left; ostatak teksta (11pt Cambria, Justify/First Line Indent 1cm).

* Uvod bi trebao biti razumlјiv širem auditorijumu. Jasno navedite svrhu rada i navedite relevantan kontekst koji će podržati osnovu za rad i značaj rada.

-1 prored-

METOD (13pt Cambria, UPPERCASE, Align Text Left; ostatak teksta (11pt Cambria, Justify/First Line Indent 1cm).

*Metod rada treba da pruži osnovne informacije vezane za tematiku rada, izbor uzorka, mjernih instrumenata i ostalih pomoćnih procedura. Glavni sadržaji koje je potrebno predstaviti kroz metod rada:

2.1 Uzorak ispitanika

2.2 Uzorak mjernih instrumenata/Postupak/Protokol testiranja

2.3 Statistička obrada podataka/prikuplјanje i analiza podataka

-1 prored-

REZULTATI (13pt Cambria, UPPERCASE, Align Text Left; ostatak teksta (11pt Cambria, Justify).

* Rezultati bi trebali biti predstavlјeni tačno i ne bi trebali sadržavati materijal koji nije prikladan za prikaz. Jedinice, količine i formule trebaju biti izražene prema Međunarodnom sistemu (SI jedinice). Sve rezultate je potrebno prikazati numerički, tabelarno, sa konkretnim statističkim nalazima i pravilno odabranim statističkim procedurama. Ukoliko se radi o preglednom istraživanju ili nekoj drugoj kategoriji rada, tabelarne informacije moraju imati odgovarajućeinformacije (referenca, populacija, pol, tretman, protokol, rezultati). U presjeku su primjerom data dva tabelarna prikaza:

a)

Tabela 1. Razlike efekata dva programa vježbi na tjelesnu kompoziciju na univarijantnom nivou (ANCOVA) (11pt Cambria, Align Text Left)
Variable

Adj. Mean

EKS 1

Adj. Mean

EKS 2

Adj. Mean

KON

F (2; 74) Sig. Fisher’s LSD
Fat mass [%] 21.00 21.82 25.69 100.36 .000* E1>K; E2>K; E1>E2
Muscle mass [kg] 49.80 51.29 48.57 84.93 .000* E1>K; E2>K; E1>E2

nastavak tabele…

 

b)

Tabela 1. Prikaz analiziranih istraživanja (11pt Cambria, Align Text Left)
Referenca Populacija/pol Tretman Protokol Rezultati
Amirsasan et al. 2018

Fudbaleri ♂

EG+CR=10; EG+PG=10.

SG=18-26yo

1RM/BP, 1RM/BS, TK-InBody 300 8 nedelja, EG+CR=0,3gr/kg, EG+PG=MD Kod EG+CR, povećanje 1RM, TT, MM, smanjenje TM u odnosu na EG+PG.

nastavak tabele…

 

DISKUSIJA(13pt Cambria, UPPERCASE, Align Text Left; ostatak teksta (11pt Cambria, Justify/First Line Indent 1cm).

* Naglasite nove i važne aspekte studije i zaklјučke koji su izvedeni iz studije. Molimo vas da se vijerno pridržavate naših uputstava, u suprotnom morate ponovo poslati cijeli rad.

-1 prored-

ZAKLjUČAK (13pt Cambria, UPPERCASE, Align Text Left; ostatak teksta (11pt Cambria, Justify/First Line Indent 1cm).

* Vaš zaklјučak predstavlјa šansu da se istakne zadnja riječ o obrađenoj temi. Zaklјučak omogućava da se podstaknu pitanja koja su pokrenuta radu, da rezimirate svoja razmišlјanja, pokažete važnost svojih ideja i podstaknete čitaoca na novi pogled na temu. To je takođe vaša prilika da ostavite dobar konačni utisak i završite pozitivno istraživanje.

-1 prored-

LITERATURA (13pt Cambria, UPPERCASE, Align Text Left; ostatak teksta (11pt Cambria, First Line Indent/Left indent 0,5cm; Justify; APA Style). Način citiranja dostupan je na adresi: www.apastyle.org (Detaljniji prikaz citiranja prema APA standardu dat je u Tabeli 1 i Tabeli 2).

-1 prored-

KORESPONDENCIJA (10pt Cambria, Lowercase, Align Text Left);

Ime i Prezime
Afilijacija
Adresa
Email
Broj telefona

Politika plaćanja:

Jedinstvena cijena rada (maksimalno 5 autora po rukopisu) iznosi 50€

Više informacija o časopisu ”Sport i Zdravlјe”, arhivi izdatih brojeva časopisa i radova, nalazi se na web adresi: www.ffvis.rs.ba

 

Tabela 1. This page contains reference examples for journal articles, including the following
This page contains reference examples for journal articles, including the following
1. Journal article

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217.

*Parenthetical citation: (Grady et al., 2019)

*Narrative citation: Grady et al. (2019)

2. Journal article with an article number

Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE, 13(3), Article e0193972.

*Parenthetical citation: (Jerrentrup et al., 2018)

*Narrative citation: Jerrentrup et al. (2018)

3. Journal article with missing information

Missing volume number:

Stegmeir, M. (2016). Climate change: New discipline practices promote college access. The Journal of College Admission, (231), 44–47.

Missing issue number:

Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. Computers in Human Behavior, 72, 67–78.

Missing page or article number:

Butler, J. (2017). Where access meets multimodality: The case of ASL music videos. Kairos: A Journal of Rhetoric, Technology, and Pedagogy, 21(1).

*Parenthetical citations: (Butler, 2017; Sanchiz et al., 2017; Stegmeir, 2016)

*Narrative citations: Butler (2017), Sanchiz et al. (2017), and Stegmeir (2016)

4. Retracted journal article

Joly, J. F., Stapel, D. A., & Lindenberg, S. M. (2008). Silence and table manners: When environments activate norms. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(8), 1047–1056.

*Parenthetical citation: (Joly et al., 2008)

*Narrative citation: Joly et al. (2008)

5. Retraction notice for a journal article

(1)de la Fuente, R., Bernad, A., Garcia-Castro, J., Martin, M. C., & Cigudosa, J. C. (2010). Retraction: Spontaneous human adult stem cell transformation. Cancer Research, 70(16), 6682.

(2)The Editors of the Lancet. (2010). Retraction—Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. The Lancet, 375(9713), 445.

*Parenthetical citations: (de la Fuente et al., 2010; The Editors of the Lancet, 2010)

*Narrative citations: de la Fuente et al. (2010) and The Editors of the Lancet (2010)

6. Abstract of a journal article from an abstract indexing database

Hare, L. R., & O'Neill, K. (2000). Effectiveness and efficiency in small academic peer groups: A case study (Accession No. 200010185) [Abstract from Sociological Abstracts]. Small Group Research, 31(1), 24–53.

*Parenthetical citation: (Hare & O’Neill, 2000)

*Narrative citation: Hare and O’Neill (2000)

7. Monograph as part of a journal issue

Ganster, D. C., Schaubroeck, J., Sime, W. E., & Mayes, B. T. (1991). The nomological validity of the Type A personality among employed adults [Monograph]. Journal of Applied Psychology, 76(1), 143–168.

*Parenthetical citation: (Ganster et al., 1991)

*Narrative citation: Ganster et al. (1991)

8. Online-only supplemental material to a journal article

Freeberg, T. M. (2019). From simple rules of individual proximity, complex and coordinated collective movement [Supplemental material]. Journal of Comparative Psychology, 133(2), 141–142.

*Parenthetical citation: (Freeberg, 2019)

*Narrative citation: Freeberg (2019)

 

Tabela 2. Book/Ebook References
Book/Ebook References
1. Whole authored book

(1)Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association.

(2)Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

(3)Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag.

*Parenthetical citations: (Jackson, 2019; Sapolsky, 2017; Svendsen & Løber, 2020)

*Narrative citations: Jackson (2019), Sapolsky (2017), and Svendsen and Løber (2020)

2. Whole edited book

(1)Hygum, E., & Pedersen, P. M. (Eds.). (2010). Early childhood education: Values and practices in Denmark. Hans Reitzels Forlag.

(2)Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment. Academic Press.

(3)Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons.

*Parenthetical citations: (Hygum & Pedersen, 2010; Kesharwani, 2020; Torino et al., 2019)

*Narrative citations: Hygum and Pedersen (2010), Kesharwani (2020), and Torino et al. (2019)

3. Republished book, with editor

Watson, J. B., & Rayner, R. (2013). Conditioned emotional reactions: The case of Little Albert (D. Webb, Ed.). CreateSpace Independent Publishing Platform. http://a.co/06Se6Na (Original work published 1920)

*Parenthetical citation: (Watson & Rayner, 1920/2013)

*Narrative citation: Watson and Rayner (1920/2013)

4. Book published with new foreword by another author

Kübler-Ross, E. (with Byock, I.). (2014). On death & dying: What the dying have to teach doctors, nurses, clergy & their own families (50th anniversary ed.). Scribner. (Original work published 1969)

*Parenthetical citation: (Kübler-Ross, 1969/2014)

*Narrative citation: Kübler-Ross (1969/2014)

5. Several volumes of a multivolume work

Harris, K. R., Graham, S., & Urdan T. (Eds.). (2012). APA educational psychology handbook (Vols. 1–3). American Psychological Association.

*Parenthetical citation: (Harris et al., 2012)

*Narrative citation: Harris et al. (2012)